2016–2018 METŲ STRATEGINIS PLANAS

Grįžti atgal

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „SADUTĖ“
2016–2018 METŲ STRATEGINIS PLANAS

MOKYKLOS VIZIJA

Tapti intelektualia, pažangia, sėkmingų ir motyvuotų vaikų, gebančių įsivertinti savo pasiekimus mokykla, nuosekliai ruošiančia vaiką pilnaverčiam, sėkmingam gyvenimui ir mokymuisi, turinčia lygiaverčius ir tolerantiškus santykius tarp pedagogo ir vaiko, teikiančia prioritetą vaikų  iniciatyvoms, savarankiškumui, atsakomybei ir bendradarbiavimui.

MOKYKLOS MISIJA

Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, kompleksišką pagalbą šeimai vaikų integravimo, adaptacijos, konsultavimą ugdymo problemų klausimais. Vykdyti nuoseklų tėvų švietimą, mokymus ir konsultavimą, pasitelkiant įstaigos pedagogus ir partnerius, siekiant kiekvieno ugdytinio pažangos, individualizavimo ir diferencijavimo tikslų. Užtikrinti perimamumą iš ikimokyklinio ugdymo į priešmokyklinį bei ugdymo tęstinumą šeimoje ir mokykloje. Ugdymo procese pirmenybė teikiama vaikų idėjoms, skatinama dalyvauti įsivertinime, teikti pasiūlymus veiklos planavimui ir aktyviai įsijungiama į bendruomenės veiklą.

STRATEGINIAI TIKSLAI


1. Patobulinti įsivertinimo sistemą, siekiant stiprinti vaikų ugdymosi motyvaciją, pasitelkiant partnerystę su tėvais.

2. Sukurti šiuolaikišką informacinę duomenų bazę ir panaudoti veiklos įsivertinimui, planavimui, informavimui ir įvaizdžio gerinimui.

3. Patobulinti pastato išorės ir vidaus erdves ir  higienines sąlygas, pritraukiant tikslines lėšas, įtraukiant bendruomenę, taupant energinius resursus, padidinti įstaigos patrauklumą.


Informacija pateikta 2016 02 07