Vizija, misija

Grįžti atgal

VIZIJA

Tapti  intelektualia, pažangia, sėkmingų vaikų mokykla, nuosekliai ruošiančia vaiką pilnaverčiam, sėkmingam gyvenimui ir mokymuisi, turinčia lygiaverčius ir tolerantiškus santykius tarp pedagogo ir vaiko, teikiančia prioritetą vaikų  iniciatyvoms, savarankiškumui, atsakomybei ir bendradarbiavimui. 

MISIJA

Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, kompleksišką pagalbą šeimai vaikų integravimo, adaptacijos, ugdymo problemų klausimais. Vykdyti nuoseklų tėvų švietimą, mokymus ir konsultavimą, pasitelkiant įstaigos pedagogus ir partnerius, siekiant kiekvieno ugdytinio pažangos, individualizavimo ir diferencijavimo tikslų. Užtikrinti perimamumą iš  ikimokyklinio ugdymo į priešmokyklinį bei ugdymo tęstinumą šeimoje ir mokykloje.


Darželio vietų skaičius 2017-2018m.m. :
Lopšelio grupėse vietų skaičius - 51 (3 grupės)
Darželio grupėse vietų skaičius - 123 (6 grupės)
Priešmokyklinėse grupėse vietų skaičius - 53 (3 grupės)

Vykdo respublikinius darnaus vystymosi, aplinkosaugos, „Sveikatos želmenėlių“, socialinių įgūdžių ugdymo projektus. Teikia kokybiškas  ikimokyklinio ugdymo, globos, lanksčios priežiūros ir mitybos, kalbos, elgesio ir judesio sutrikimų korekcijos bei tėvų konsultavimo įvairiais ugdymo(si) problemų klausimais paslaugas. Įgyvendiname ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo tęstinumą šeimoje ir mokykloje, pagal bendrus projektus su kitomis ugdymo įstaigomis. Įgyvendinamos veiklos programos atspindi savitą, kokybišką ugdymą, garantuoja vaiko brandumą mokyklai ir įstaigos veiklos stabilumą.

Nuolat stipriname mokytojų ir kito personalo bendrąsias bei profesines kompetencijas, bendradarbiaujame su šeima ir socialiniais partneriais, kas įgalina kokybiškai įgyvendinti įstaigos ugdymo ir veiklos programų prioritetus, vystant sveikatos saugojimo, socialinę, pažinimo ir kūrybiškumo kompetencijas.

                            Informacijos atnaujinimo data 2017 09 20