Paslaugos

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

1. Konsultuoja įstaigos bendruomenę sveikatos stiprinimo klausimais;
2. Teikia pagalbą igyvendinant sveikatos ugdymą įstaigoje;
3. Vertina įstaigos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams;
4. Informuoja įstaigos vadovą apie sveikatos stiprinimo veiklą ir problemas;
5. Vykdo neinfekcinių, lėlėtinių ir užkrečiamų ligų prevenciją;
6. Teisės aktų numatyta tvarka vykdo maitinimo organizavimo priežiūrą;
7. Veda vaikams užsiėmimus - sveikos gyvensenos temomis.

DOKUMENTAI, PATEIKIAMI LENGVATAI TAIKYTI

DĖL ATLYGINIMO lengvatų taikymo IR
BŪTINŲ dokumentų pateikimo
 

 

Socialinis pedagogas

Dirba individualų darbą su vaikais, tėvais ir globėjais. Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Įvertina ugdytinių socialines problemas ir poreikius, bendradarbiavimo principu padeda jas spręsti. Padeda tėvams ir teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, geriau pažinti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius.

Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo pedagogas

Vedami individualūs dailės užsiėmimai vaikams, turintiems specialiųjų poreikių ugdymosi problemų ir pasiūlytiems VGK. Užsiėmimai vyksta trečiadieniais ir penktadieniais kūrybos kambaryje, naudojant įvairias dailės technikas: tapyba, taškavimas pagal muziką, lankstymas, siūlų vyniojimas, darbai su oda, aplikacija ir t.t.