Tyrimai ir analizė

2015m. audito ataskaita

2015 m. spalio mėnesį elektroninėje erdvėje buvo atliktas platusis auditas pagal 2014 m. Kauno neformaliojo švietimo mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo tvarkos aprašą. Apklausoje dalyvavo mokytojų taryba, grupių tėvų aktyvo atstovai, įstaigos taryba. Buvo išdalinta 17 anketų, suskaičiuoti rezultatai.
Geriausiai įstaigoje vertinami šie veiklos rodikliai:
1.1.1. vertybės;
2.1.1. ugdymo programos;
2.1.2. ugdymo turinio planavimas;
2.1.3. ugdymo(si) aplinkos, priemonių atitiktis vaikų amžiui ir poreikiams;
2.2.2. vaikų dalyvavimas;

2013m. vadovo veiklos ataskaita, įgyvendinant tikslus

Praėjusiais metais mes siekėme vaikų sveikatos kompetencijos stiprinimo, mažinant sergamumą, gerinant higienines sąlygas, įgyvendinant sveikos gyvensenos, sporto propagavimo projektus, keičiant mitybą į sveiką, ekologišką, subalansuotą vaikams. Kaip mums sekėsi?

2013 metų vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimas

Atliekant tyrimą "Vartotojų pasitenkinimas viešosiomis paslaugomis" lopšelyje - darželyje "Sadutė" buvo užsibrėžtas tikslas - nustatyti ugdytinių tėvų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis viešosiomis paslaugomis. Siekiant įgyvendinti tikslą pasirinkti uždaviniai:
1. Atlikti ugdytinių tėvų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis tyrimą.
2. Pateikti tyrimo išvadas bei pasiūlymus.
Pasirinktas tyrimo metodas: anketinė apklausa.